www.sluzbyobcanom.sk


Informácie o cenách

Ceny prác a služieb sa určujú individuálne, s prihliadnutím na rôzne okolnosti vplývajúce na tvorbu ceny akými sú napr: počiatočný stav, dĺžka, rozsah a náročnosť vykonávaných prác, náklady na dopravu a pod...
Na základe zistených skutočností sa potom vystaví písomná cenová ponuka prípadne sa cena dojedná ústne. Sú situácie kedy konečnú cenu a čas nie je možné reálne vyčísliť, stáva sa to napríklad vtedy keď sa plánuje len nutná rekonštrukcia a nevie sa čo a v akom rozsahu bude poškodené, čo sa bude meniť,opravovať a pod., alebo ak si zákazník vyhradí právo zmien či požaduje doplňujúce práce nad rámec dohodnutých prác- v takom prípade cenu nad rámec dohodnutých prác dojednávam vo forme hodinovej tarify ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 5 do 10€, opäť v závislosti na rôznych, vyššie uvedených kritériach.
Pri trvalej alebo dlhodobej spolupráci ponúkam zaujímavé zľavy.

Ďakujem za Vašu návštevu a dovidenia

Grafické a obsahové spracovanie stránky - Miča Radomír 2012